แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยขั้นสูง “Thai Silk Couture”

สํานักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน “Thai Silk Couture” การแสดงนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมชั้นสูง ภายใต้โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงาน และกิจกรรมแฟชั่นโชว์ โดยร่วมกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) โดยมี คุณกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อํานวยการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค่าและการตลาด สํานักพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้จัดการบริหารโครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่, คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อํานวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่, คุณวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าแฟชั่น สํานักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ คุณมรกต ยศธํารง นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เข้าร่วมงาน คุณทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ ดีไซน์เนอร์ไทยที่สําเร็จการศึกษาการตัดเย็บ และการปักผ้าแบบโอต์กูตูจากประเทศฝรั่งเศส ร่วมแสดงผลงานแฟชั่นผ้าไหมไทยทั้งหมดที่ได้ออกแบบ คุณเอเลี่ยน อาณาดา อัคชิญาการณ์ นางแบบชั้นนํา ร่วมเดินแบบ ณ The Old House, 137 Pillars House เชียงใหม่

คอลเลคชั่นชุดผ้าไหมไทยขั้นสูง “Thai Silk Couture” ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งสิ้น 25 ชุด โดยสามารถชมนิทรรศการ “Thai Silk Couture” ได้ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2561 และสามารถชมการสาธิตงานปักเทคนิคงานกูตูร์ ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ The Old House, 137 Pillars House

สํานักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หวังว่าแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ “Thai Silk Couture” จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าแฟชั่นไทยให้แก้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย และแฟชั่นเสื้อผ้าสําเร็จรูปผ้าไหมไทย นับเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงในระดับสากล และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังจะเห็นจากในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปและผ้าผืนที่ทําจากไหม มูลค่าส่งออกรวมถึง 6.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สตรี, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,