ม.ศรีปทุม จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ด้านการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม Junior Guide รุ่นที่ 6

ม.ศรีปทุม จับมือ เทศบาลตำบลบางพลี MOU มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเยาวชนผ่านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสมดุล โครงการ “มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide)” รุ่นที่ 6

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide)” รุ่นที่ 6 ณ ที่ทำการ เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จากเจตนารมณ์ของทั้งสองหน่วยงานที่ตระหนักดีว่าการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นการพัฒนาเยาชนอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และมีส่วนร่วมกับภาคสังคมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย

ดร.มณฑิชา กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันในการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน และส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ สามารถบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม สินค้า ของที่ระลึก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน สำนึกรักบ้านเกิด มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ คุณสมบัติ มีจรรยาบรรณที่ดีและสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: