เปิดปัญญา! เรียนรู้ “ชีวิตดี..ที่เลือกเกิดได้” กับ นักศึกษาม.ศรีปทุม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ”ชีวิตดี..ที่เลือกเกิดได้” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.พล.อ.เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาSPU กว่า 800 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับแง่คิดในการทำความดี คิดในสิ่งที่ดี ปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีสติก่อกรรมดี ส่งต่อผลบุญในการดำเนินชีวิต ในหัวข้อ “ชีวิตดี..ที่เลือกเกิดได้” ให้กับนักศึกษาSPUที่เรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาจำนวน กว่า 800 คน ได้รับฟัง ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ วังจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นอาจารย์ผู้สอน
สำหรับกิจกรรมการบรรยายพิเศษดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความดี แนะนำแง่คิดที่ดีในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิต เพื่อให้เกิดผลดีทั้งชาตินี้และชาติหน้า ที่สำคัญจะทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติด้วยพลังแห่งการสร้างกรรมดี ตามที่ท่านวิทยากรได้แนะนำ
ดังคำสอนในบทพระนิพนธ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ตอนหนึ่งว่า “การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง”….เป็นบุญกุศลยิ่งกว่าการให้ทานอื่น “สพฺทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” เพราะการเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นความดีอย่างยิ่ง ยิ่งผู้ได้รับนำไปปฏิบัติก็จะยิ่งเป็นการดีที่สุด เพราะการปฏิบัติธรรม ทรงธรรม ตั้งอยู่ในธรรม เป็นการนำให้ถึงความสวัสดีอย่างแท้จริง และไม่เพียงเป็นความสวัสดีเฉพาะตนเท่านั้น ยังสามารถแผ่ความสวัสดีให้กว้างไกลไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้อีกมากมาย กล่าวได้ว่า ผู้มีธรรมเพียงคนเดียว ย่อมยังความเย็นความสุขให้เกิดได้เป็นอันมาก ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรมแม้เพียงคนเดียว ก็ย่อมยังความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมาก

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: