ม.ศรีปทุม ชู Tech Startup ผลิตบัณฑิตสู่ผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้ จัดกูรูด้าน Tech startup ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่นักศึกษา หวังผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็น “Thailand 4.0” จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การรับรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Mega Trend)การสร้างนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ (Business Model) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน ในการเป็น Tech startup โดยเริ่มจากสร้างนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการสร้างธุรกิจแบบใหม่

ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เกิด passion ในการเรียน และได้รับความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดให้กับนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร Tech Talk by School of Information Technology Season 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะความคิคสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างนักศึกษา นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ประกอบการ Tech startup รุ่นใหม่

โดยจัดให้มีการบรรยายรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ในทุกๆวันจันทร์ เวลา 12.00-14.30 น.ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 26 เมษายน 62 ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) และในครั้งที่15 ซึ่งเป็นพิธีปิด ได้จัดให้มีการแข่งขันประกวด “การนำเสนอ Business Idea ของนวัตกรรม 4.0” ผลงาน Customer Journey ในรูปแบบ Infographic บนแผ่นโปสเตอร์ โดยมีโจทย์ให้และแบ่งนักศึกษา เป็นกลุ่มๆ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเป็นชิ้นงาน ในการนำเสนอเพื่อประกวดแข่งขันกันต่อไป

สำหรับรูปแบบกิจกรรม จัดให้มีการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดย วิทยากรระดับ Professional และเป็นกูรูทางด้าน Tech startup ,การบริหาร ,การตลาด,เทคโนโลยี มากมายหลายท่าน อาทิ คุณหมูณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (OokBee),คุณซี ฉัตรปวีณ์ ,คุณชวิน ศุภวงศ์ (food Story),ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ (iTAX),คุณธีระกฤษ พร้อมมูล (ME HUB),คุณหนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ,คุณอานนท์ บุณยประเวศ ,คุณโชติวัน วัฒนลาภคุณมงคล ผอบนาง ,ดร.กวิน อัศวานนท์ ,ณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, คุณโอฬาร วีระนนท์ ,คุณกิตตินันท์ อนุพันธุ์ (Claim Di),คุณอิงอร ดิลกธราดล ,คุณมิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ,คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ (Seekster),คุณพิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย (CEO Beauty Society Group),คุณกมลพร เทศรัตนวงศ์ (HUNGRY HUB),คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (anitech),คุณกิตตินันท์ อนุพันธุ์ และดร.ชูพรรณ โกวานิชย์(Claim Di),คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (Techsauce Media),คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ (Infographic),คุณปทิดา รุจิโมระ (Startup Incubator KRiS),ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ,คุณกรกนก สว่างรวมโชค ,คุณสิภวิช ธำรงค์วราภรณ์ ,ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล (ผู้ประกาศช่อง 3) ,คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์วุวรรณ์ (U DRINK I DRIVE)
ผศ.ดร.ปราลี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คน จนไปถึงการดำเนินงานของธุรกิจ ทำให้เกิดคลื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่า Digital Disruption แน่นอนว่าหลายสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการซื้อขาย หรือช่องทางการจ่ายเงิน ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ จำเป็นที่ startup จะต้องเข้าใจและเรียนรู้ Customer Journey เพื่ออธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าเดิม

Customer Journey คือ การสร้างแผนภาพการใช้งานของลูกค้า ที่เข้ามาใช้สินค้าหรือบริการของเรา นำเสนอแผนภาพแบบองค์รวมทำให้เห็นการทำงานปัจจุบัน ที่เราต้องพัฒนาปรับกระบวนการทำงาน การทำ Customer Journey Map ว่าเป็น แนวคิดง่ายๆ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคได้เข้ามาสัมผัส สินค้า หรือบริการอย่างไรแต่ละจุด เรียกว่า Touch Points ที่ลูกค้ามาสัมผัสกับสินค้า หรือบริการ ซึ่งการทำ Customer Journey Map ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าที่เรียกว่า Pain Point ได้เป็นอย่างดี

และสำหรับในครั้งที่ 15 ซึ่งเป็นกิจกรรม TECH TALK Pitching Day กิจกรรมการแสดงผลงาน และการประกวดนำเสนอผลงาน Customer Journey ในรูปแบบ Infographic บนแผ่นโปสเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมงาน TECH TALK เพื่อให้กำลังใจแก่นักศึกษา ในการนำเสนอผลงานที่ผสมผสานองค์ความรู้ที่หลากหลายจากหลายคณะ ทั้งคณะไอที คณะบัญชี คณะดิจิทัลมีเดีย นักศึกษาโชว์ผลงานผ่านPOSTER กันอย่างเต็มที่ และร่วมลุ้นรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินจากภายนอก ANGEL ใจดี ดร.ชูพรรณ รองกรรมการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันภัย ,ดร.สุทธิรักษ์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคุณเมยวดี จากบริษัทINFOGRAPHICS THAILAND

สำหรับผลการแข่งขันในครั้งนี้ผลปรากฎว่า รางวัลที่1 ได้แก่ กลุ่ม Ex virtual รางวัลที่2 กลุ่ม Pet Zone รางวัลที่3 กลุ่ม Smart Healthy และรางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่ม ของหาย และ กลุ่ม 7-11 โดยต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆกลุ่มไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และสำหรับผู้ที่สนใจ เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ใหม่ในโอกาสต่อไป สำหรับผู้ที่คิดจะเป็น Tech startup รุ่นใหม่ เพราะเราเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมโครงการTech Talk ได้ฟรี.ตลอดหลักสูตร คอยติดตามกันได้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: