กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมจัดงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle “อลังการหัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา”

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) จัดแถลงข่าวการจัดงาน  งานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ)” ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ โดยมี นางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสากรรมชุมชน, ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายรัฐ เปลี่ยนสุข ศิลปิน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมสัมมนาชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ภายใต้โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ประจำปีงบประมาณ 2562

นางพรสวรรค์ หมายยอด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม .. 2562 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และ กิจกรรมสร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา วันที่ 6-8 กันยายน .. 2562 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (ชั้น 4) กรุงเทพมหานคร มีบูธสินค้าและนิทรรศการ 4 จังหวัด พร้อมกิจกรรมมากมาย

ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มี หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จึงเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน ให้แก่ผู้ประกอบการที่ทำการผลิตเครื่องเขิน และผู้ที่สนใจ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการกระตุ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญา ประยุกต์ใช้ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่มองไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet Needs) ผ่านการคิดค้นการใช้ งานรูปแบบใหม่ ที่ผลิตภัณฑ์เดิมไม่เคยทำได้มาก่อน (New Usage) หรือสร้างคุณค่าใหม่ (New Value) ในสายตาของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ (Potential Market)

กิจกรรมของการจัดงานประกอบไปด้วย กิจกรรม ทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม .. 2562 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ สำหรับการทดสอบตลาดโดยแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 30 ผลิตภัณฑ์, กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานเครื่องเขินโลก การประกวดผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา และ กิจกรรมสร้างการรับรู้ และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา วันที่ 6-8 กันยายน .. 2562 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (ชั้น 4) กรุงเทพมหานครมีบูธสินค้าและนิทรรศการ 4 จังหวัด พร้อมกิจกรรมมากมาย การจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะมีจำนวนบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 บูธ และนิทรรศการแสดงงานผลงานความก้าวหน้าของเครื่องเขิน

ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินของกิจกรรมภายในโครงการ โดยมีการการจัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความเชียวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการการเก็บรักษาคุณภาพยางรัก เทคนิคการกรีดยางรักเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเขินในรูปแบบการอนุรักษ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคนิคการทำเครื่องเขินตามรูปแบบไลฟ์สไตล์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหัตกรรมเครื่องเขิน (ต้นน้ำ) และยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขินให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนอย่างน้อย 100 ราย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพให้เหลือ 15 ราย รวมไปถึงดำเนินการคัดเลือก จากการผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเขิน จำนวน 15 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบ และพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (กลางน้ำ)

ต่อเนื่องด้วยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ราย และยังเป็นวิทยากรร่วมกับ /ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเขินอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำอย่างน้อย 5 วัน และดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบ จำนวนอย่างน้อย 2 ชิ้น /ราย อีกด้วยในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโครงการ กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ภายใต้โครงการ ยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,