จ.เชียงใหม่ จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกมิติ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมไปถึงเร่งรัดการดำเนินคดี เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล โดยไม่เลือกปฏิบัติ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภัยการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การประกวดแข่งขันวงดนตรีต้านภัยการค้ามนุษย์ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุตั้งแต่ 15-22 ปี นิทรรศการเผยแพร่เรื่องภัยการค้ามนุษย์ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , ,