ศอช. จัดประชุมบูรณาการความคิดกว่า 24 หน่วยงาน เดินหน้าพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ HHDC Dashboard

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับ 24 หน่วยงาน (สำนักงานเขตสุขภาพ, ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่, ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), สำนักงาน กศน., ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดลองใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาแนวทางการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) ซึ่งมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบ โดยมีนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศการประชุมมีการบรรยายถึงที่มาและการพัฒนาระบบฯ การทดลองใช้ รวมถึงการระดมความคิดร่วมกันทั้งในส่วนของนักพัฒนาระบบและผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) ในระยะยาวต่อไป

“ศอช. มีการปรับบทบาทหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ด้วยเล็งเห็นว่าระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการรักษาพยาบาล ตลอดจนเป็นตัวเฝ้าระวังสถานการณ์แนวโน้มของปัญหาต่างๆ ที่จะช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ศอช. ยังขาดข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร รวมทั้งข้อมูลสุขภาพที่ยังไม่เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ข้อมูลในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง” นายแพทย์สุรพันธ์ฯ กล่าว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,