ศอช. ผนึกกำลัง กศน. พัฒนาศักยภาพครู ด้านคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับสำนักงาน กศน. ออกบูธนิทรรศการ “การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร” ในงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังรวมใจ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง” ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูและภาคเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

สำหรับบูธนิทรรศการ ศอช. ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำสะอาด การดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค โดยนำเสนอผลงานเครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า และสาธิตการตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ11) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบสุขภาพแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,