เชียงใหม่ จัดทำข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านแอพพลิเคชั่น “Chiangmai Organic”

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวระบบสารสนเทศและข้อมูเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยำ สามารถวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว “ระบบสารสนเทศและข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ โดยใช้ระบบสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เป็นการส่งเสริมและให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความต้องการของตลาดและผู้บริโภค สร้างการรับรู้และส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในผู้บริโภคทั่วไป ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลเกษตอิรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งให้เกษตรกรและภาคีต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี บริษัท บิซ โพเทนเชียล จำกัด เป็นผู้จัดทำระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ สามารถโหลดข้อมูลได้จากแอพพลิเคชั่น “Chiangmai Organic” ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน มีการจัดเก็บ รวบรวม และนำเข้าข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ และรูปแบบอื่นๆ ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมงของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกัน เกิดการค้าการลงทุนใหม่ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ และสามารถวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ที่เหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , ,