Northern Thailand Food Valley มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ หวังเดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “Northern Thailand Food Innovation 2019” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในห่วงของการจัดงาน “Lanna Expo 2019” โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมดำเนินโครงการ Northern Thailand Food Valley เพื่อเป็นการริเริ่มการสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ ให้เดินหน้าไปสู่ครัวโลก หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปในภาคเหนือให้มีความโดดเด่น สนับสนุนการรวมกลุ่มการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อยกระดับศักยภาพในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหรือตอนบน 1 ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใหม่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน การค้า และบริการ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ ให้ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชน ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน นำผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวนกว่า 150 ราย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร การแสดงดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้านาทีทอง กิจกรรม Business Matching ซึ่งได้รวมผู้ค้ารายใหญ่จากทั้งโรงแรม ห้ามสรรพสินค้า และผู้ส่งออก นอกจากนี้ยังมีบูธผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่างๆ อีกมากมายภายในงาน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, การเกษตร, กิจกรรม, นโยบายการเมือง, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,