กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือสภาอุตฯ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ และคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO ลำพูน รองรับฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำนโยบายการส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Development) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และอุตสาหกรรมผ้าทอ Eco พื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ เพื่อสร้างและเชื่อมโยงกลไกการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จึงร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 2 กลุ่มเครือข่าย คือ เครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ ในนาม ‘Chiang Mai Digital Hub หรือ CMDH’ และเครือข่ายคลัสเตอร์ผ้าทอ ECO จังหวัดลาพูน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้ถือเป็นการเปิดตัวความสาเร็จและประชาสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ทั้ง 2 คลัสเตอร์ ที่สามารถรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง จนผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง โดยความสำเร็จจากการรวมกลุ่มดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างเครือข่าย ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีแพลทฟอร์มการให้บริการต่างๆ ในการส่งเสริมการ รวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เครือข่ายคลัสเตอร์ ที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ซึ่งกระจายตัวอยู่ในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่ง รวมถึงส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้นให้บริการเครื่องจักรในการปรับปรุงด้านการผลิต การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในส่วนของแหล่งเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการให้บริการด้านการเงินผ่านงานเงินทุนหมุนเวียน ที่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการ รวมถึงเครือข่ายคลัสเตอร์ต่างๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อต่อยอดสาหรับธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถรับบริการปรึกษาปัญหาธุรกิจผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ เอสเอ็มอี (SSRC) ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การเงิน การตลาดและอื่นๆ บริการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น และมีการจัดอบรม/สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ พัฒนาทักษะองค์ความรู้ เพื่อยกระดับ ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำหรับการเปิดตัวและแสดงผลความสาเร็จของเครือข่ายคลัสเตอร์ในวันนี้ คาดว่าจะเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมผ้าทอ ECO จังหวัดลาพูน ให้เกิดการพัฒนาองค์ ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเครือข่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจ เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้รับทราบและเกิดการรับรู้ถึงตัวตนของเครือข่ายทั้ง 2 เครือข่าย สู่การพัฒนา ต่อยอด และให้การสนับสนุนผลักดันเครือข่ายทั้ง 2 เครือข่าย อย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, การตลาด, การเกษตร, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , ,