มทบ.33 จัดกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 หรือ มทบ.33 เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟสื่อมวลชน เพื่อพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของหน่วย ทั้งงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และงานด้านการช่วยเหลือประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง อาคารเอนกโกศล มณฑลทหารบกที่ 33

มทบ.33 อยู่ภายใต้หน่วยงานกองทัพบก ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยดีอย่างมีคุณค่า มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับส่วนราชการช่วยเหลือในเหตุการณ์หมอกควันไฟป่า โดยจัดกำลังลงทุกพื้นที่ ช่วยเหลือด้านวาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อุบัติภัย และการดูแลป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และในช่วงหน้าฝนนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย น้ำท่วม และตรวจความพร้อม  เป็นการเฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

มทบ.33 ยังได้รับมอบหมายในภารกิจที่สำคัญจากคณะรัฐมนตรี ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาคลองแม่ข่า คลองแม่คาว และจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.33 เพื่อรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-245-476 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , ,