จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.30 . จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารวิทย์ประภา ศูนย์ฝึกวิชาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตร Imaginable Farm นิทรรศการและการสาธิตการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและการบกพร่องทางการได้ยิน และทอดพระเนตรแปลงปลูกพืชผักสมุนไพรและโครงการพระราชดำริ

จากนั้น เวลา 15.45 . เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียน STEAM สู่ Smart Farm โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกล และเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ในเวลา 17.00 .

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอดภาคเหนือแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  ..2503 และเมื่อวันที่ 28 กันยายน ..2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการ ครู และนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าเฝ้าฯ และได้พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน และเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2507 

ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2544 ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในศุภมงคลวาระเสด็จพระราชสมภพครบ 100 พรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , , , , , , ,