จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ของ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ  ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม นี้ โดยได้ร่วมกันติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดงาน ทั้งในเรื่องของการมอบหมายงานให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ การจัดเตรียมสถานที่ เส้นทางการสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การเตรียมยานพาหนะในการเคลื่อนขบวนทั้งทางบกและทางน้ำ ข้อมูลประกอบการนำเสนอ และการฝึกซ้อมนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการตรวจติดตามดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนได้บูรณาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองแม่ข่าเป็นคลองสวยน้ำใส ที่อยู่คู่กับประชาชนในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของคลองแม่ข่า นอกจากปัญหาน้ำเน่าเสียแล้ว ก็คือในช่วงหน้าแล้งจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำใหม่ๆ เข้ามาเสริมให้กับคลองแม่ข่า เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง เป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้คงอยู่ รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมนันทนาการของพี่น้องประชาชน ดังนั้น ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของคลองแม่ข่าอยู่เสมอ 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , ,