โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ คุณสุณิสา สายสุทธิ์ และคุณนิภาพร พงษ์สุวรรณ จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ URS ในโอกาสที่มาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

โดยมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 นี้ ถือเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และการทำความเข้าใจกับองค์กร และบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยง และโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

สำหรับผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ในครั้งนี้  โรงพยาบาลลานนา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2015 ทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อย และจะสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร และการรับประกันคุณภาพ เพื่อการให้บริการ แก่ผู้มารับบริการของโรงพยาบาลลานนาทุกท่าน จะได้รับความพึงพอใจสูงสุด ห้องประชุม อาคาร C โรงพยาบาลลานนา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,