รองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามแผนและมอบนโยบายการบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เริ่มพื้นที่แรก 1 พฤษภาคม นี้

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้อำเภอได้ปฏิบัติตาม 8 มาตรการที่ทางจังหวัดวางไว้อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ไม่กระทบต่อค่าคุณภาพอากาศ pm2.5 และสุขภาพของประชาชน ซึ่งแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นให้ทุกอำเภอบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการอื่นมากกว่าการเผา เช่น การทำปุ๋ยหมัก การอัดใบไม้เป็นก้อน ซึ่งจะเป็นวิธีที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมกำชับขอให้ใช้วิธีการเผาเป็นลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้ อำเภอแม่แจ่มจะเริ่มดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม  โดยให้กำหนดวันเวลา (ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 . และช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 . เท่านั้น) ซึ่งพื้นที่ในอำเภอแม่แจ่มที่จำเป็นจะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เป็นการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในปีนี้มีการขึ้นทะเบียนไว้ 112,062 ไร่  และมีพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องทำการเผาในเดือนพฤษภาคมนี้ มีจำนวน 89,485 ไร่  แต่ได้มีการเผาไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์  อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียน 3,227 ไร่ ดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดที่จะต้องดำเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในครั้งนี้ประมาณ 92,706 ไร่  กระจายอยู่ในเขตพื้นที่ 7 ตำบล  โดยเริ่มต้นจากตำบลแม่นาจร ก่อนเป็นอันดับแรกในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้  ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการให้ยื่นคำขออนุญาตการเผาให้ได้รับทราบผ่านมาทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละพื้นที่ มาโดยตลอด โดยเน้นย้ำให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 เมษายน ขณะนี้ได้ยื่นคำขอมาแล้ว 2,019 ราย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 29,372 ไร่ ในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้ง ขออนุญาต ให้รีบดำเนินการให้ทันตามกำหนด ซึ่งขณะนี้ได้ให้แต่ละอำเภอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดควบคุมดูแลการเผาในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้ หากอำเภอใดไม่ต้องการเผาในพื้นที่ ทางจังหวัดจะได้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนเจ้าหน้าที่วิชาการเกษตรต่างๆ เข้าไปช่วยอบรมให้ความรู้และแนะนำวิธีที่จะสร้างประโยชน์ ต่อไป

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาและสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง (บ่อพวงสันเขา) เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยใช้แม่แจ่มโมเดลเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมการเกษตร โดยการปรับรูปแบบการปลูกพืชไร่ จากไม้ล้มลุก ให้เป็นไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจแทน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาการเผาอย่างยั่งยืนอีกด้วย พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบเตาเผาถ่านคาร์บอน จากเศษใบไม้ วัชพืช ให้กับทางอำเภอแม่แจ่ม เพื่อนำร่องในการลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านควบคู่กัน ซึ่งจะขยายผลสู่อำเภออื่นๆ ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,