คณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) อนุมัติเงิน 1.5 ล้านบาท ช่วยเหลือ 3 อำเภอ ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยเกิดในพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่แรก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ตาม พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ .. 2550 และเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง จำนวน 4 อำเภอ เพื่อจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยในเบื้องต้นได้มีการสรุปข้อมูลความเสียหายในพื้นที่ 12 ตำบล 95 หมู่บ้าน และเป็นพื้นที่การเกษตรกว่า 25,000 ไร่

โดยในที่ประชุมยังได้มีการพิจารณากลั่นกรองใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้วงเงิน 10 ล้านบาท ให้กับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภออมก๋อย และอำเภอดอยหล่อ รวมจำนวน 5 โครงการ เป็นเงินกว่า 1.5 ล้านบาท เพื่อนำไปเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำทั้งในด้านการเกษตรและด้านการอุปโภคบริโภค รวมถึงสนับสนุนท่อส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , ,