จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ กิจกรรม รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงใหม่ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และการหารือคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท แนวทาง การปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า อีกทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าเชียงใหม่ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการ สามารถดำรงความเป็นเอกลักษณ์ และรักษามรดกทางประเพณี และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบไว้ ให้เป็นไปในลักษณะที่สนับสนุนสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างเสริมสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , ,