พช.เชียงใหม่ อบรมการใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย TPMAP/TPMAP Logbook

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน อบรมการใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย TPMAP/TPMAP Logbook ผ่านโปรแกรม Webex meeting โดยมี นายวิทยา ชมพูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอๆละ 1 คน เข้ารับการอบรมฯ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำเภออำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า :TPMAPและระบบแฟ้มพัฒนาคนไทย: TPMAP Logbook โดยใช้ประโยชน์ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจและ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายครอบคลุมครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 จำนวน 30,775 ครัวเรือนทั่วประเทศและครัวเรือนยากจนเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) จำนวน 50,243 ครัวเรือน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็นครัวตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 412 ครัวเรือน และข้อมูล TPMAP จำนวน 18,316 ครัวเรือน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,