Nursing Care ดูแลผู้สูงวัย l Chersery Home

“การดูแลผู้สูงวัยนั้นมีความพิเศษ… เพราะท่านไม่ใช่เพียงผู้ใหญ่อายุมากเท่านั้น”

การดูแลผู้สูงวัย ความเอาใจใส่รายละเอียดทั้งกายและใจ
เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดูแล ผู้สูงอายุมีความแตกต่าง
จากช่วงวัยอื่นในหลายด้านหลักๆ มีด้วยกัน 5 ข้อครับ

1. การลดลงของการทำงาน ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง
ของอวัยวะหลายอย่างในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพและ
การทำงานของผิวหนัง เส้นเลือด หัวใจ ไตสมอง ระบบ
ทางเดินอาหาร รวมถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า

2. อาการเจ็บป่วยในระบบต่างๆ ที่อาจแสดงออกมา
แตกต่างจากวัยอื่น อาการที่ไม่ตรงไปตรงมารวมถึงอาการที่
ผู้ป่วยแจ้งหรือรับรู้มาช้า เนื่องจากความเสื่อมถอยในการรับรู้
สภาพการเป็นแปลงของร่างกาย

3. การมีภาวะเจ็บป่วยร่วมกันหลายโรค อวัยวะที่สัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันหลายระบบ เจ็บป่วยในเรื่องหนึ่งก็จะกระทบ
ไปถึงอีกระบบหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4. การรับประทานยาหลายชนิดร่วมกัน ยาในแต่ละโรคใช้เพื่อ
การรักษาอาจมีผลข้างเคียงไปกระทบกับออกอีกอวัยวะหนึ่ง
รวมถึงยาแต่ละตัวอาจเสริมฤทธิ์ หรือต้านฤทธิ์กัน การใช้ยา
จึงควรติดตามและระมัดระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น
การใช้ยาตามความจำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

5. สภาวะจิตใจและสังคมแวดล้อมของผู้สูงวัย ล้วนมีความ
แตกต่างจากช่วงวัยอื่นอย่างชัดเจนภาวะความเครียดและ
ซึมเศร้าที่พบได้บ่อย การขาดคนเลี้ยงดูหรือคนคอยบริบาล
ดูแล รวมถึงสภาพแวดล้อมที่บ้าน พื้นที่ที่ผู้สูงวัยใช้ชีวิต
ประจำวัน

ทั้ง 5 ข้อนี้ มีส่วนสำคัญในการประเมินและดูแลผู้สูงวัยอย่าง
รอบด้านและ ส่งผลให้ผู้สูงวัย มีสุขภาพว่าที่ดี การใช้ยา
อย่างปลอดภัยและมีจิตใจอารมณ์แจ่มใส สุขภาวะที่ดีสมบูรณ์”

ด้วยรัก

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home
และศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens

www.cherseryhome.com
www.thesenizens.com

0944264439
0655988783

Line id @cherseryhome
Line id The Senizens

บอก”รัก”ผู้สูงวัย เชื่อใจให้เราดูแล
All the best for your elder

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , ,