SPU ขานรับนโยบาย อว. สู่ปีที่5 พัฒนาศักยภาพการสอน คณะครู ร.ร.บางบัว ด้วยเทคนิคการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนด้วยเทคนิคการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom, loom, Google Meeting และ Vidyard โดยมี อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา
ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องย่างเข้าสู่ปีที่ 5

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: