กระทรวง อว. MOU ร่วม ม.แม่โจ้ จัดหลักสูตร Non degree พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill /Upskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมพร้อมรองรับการทำงานหลังวิกฤต Covid-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (อว.) ได้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill / Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคติหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย  เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย   ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ  และห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  .เชียงใหม่

โอกาสนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้นโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศ  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร Non degree ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 1.) หลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร  และ 2.) หลักสูตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์  โดยจะมีการบริหารจัดการหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ตามข้อกำหนดของโครงการ  ดำเนินการจัดอบรม เตรียมระบบประเมินผลการจัดอบรม และสนับสนุนข้อมูลการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามประเมินการจัดอบรมเพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามผลการมีงานทำ การสร้างงาน การพัฒนางาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , ,