กลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มฝายพญาคำ ร่วมจัดกิจกรรม”ปลุกใจเหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่” ในงานไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลุกใจเหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่จุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เหมืองฝายพญาคำสู่อนาคต ภายใต้กิจกรรมไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ ซึ่งได้กำหนดให้ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี บริเวณพื้นที่หน้าเหมืองฝายพญาคำ ถนนเชียงใหม่ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความศรัทธา ร่วมมือ สามัคคี และช่วยเหลือกันในชุมชนลุ่มน้ำฝายพญาคำ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและท้ายน้ำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ นักวิชาการ และผู้สนใจเรียนรู้ รวม 8 ตำบล เกิดความเลื่อมใส เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องรักษา เกิดความรักความหวงแทน สำนึกในการบำรุงรักษาแม่น้ำร่วมกัน ทั้งร่วมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ในด้านการบริหารจัดการน้ำโดยระบบเหมืองฝ่ายของชุมชนล้านนา บนพื้นฐานความสัมพันธ์ของชุมชนให้คงอยู่ และสืบสานในชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ การฟื้นฟูระบบเหมืองฝ่ายพญาคำ และเพื่อเป็นการจุดประกายนำองค์ความรู้ ไปสู่การพัฒนาพื้นที่ฝ่ายพญาคำเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เกิดจากการรวมตัวของภาคการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ลุ่มแม่น้ำฝายพญาคำ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แก่ฝาย แก่เหมือง กลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่ 8 ตำบล เชื่อมต่อสองจังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบูรณาการภูมิปัญญาล้านนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝายพญาคำและผู้สนใจ โดยเฉพาะการพื้นฟูภูมิปัญญระบบเหมืองฝายพญาคำ อันเป็นสายที่เก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นฝ่ายที่ผันน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่ล้ำเหมืองพญาคำ เพื่อหล่อเลี้ยงการเกษตรของประชาชนทั้งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี และอำเภอเมืองลำพูน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ควรค่าแก่การสืบสานภูมิปัญญา การจัดการเหมืองฝายของบรรพชนให้คงอยู่สืบต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , ,