มูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมพิจารณายื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่  7/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ในการนี้ องคมนตรีได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงเส้นทางพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเดินทางและการขนส่งของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อสำรองในกรณีไฟฟ้าดับ และผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ในวาระครบรอบ 50 ปี เมื่อเดือนธันวาคม 2562 จึงเกิดแนวทางในการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้ศาสตร์พระราชา การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการหลวงโมเดล หรือ แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพืชทางเลือกทดแทนฝิ่นอย่างสันติวิธี ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา และต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน  ดังพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 สร้างประโยชน์ทั้งแก่ชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก ในการจะพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดระบบการเรียนรู้ทางไกล การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยขั้นสูงสำหรับนักวิชาการ นักพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งและบูรณาการความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผ่านสถาบันเรียนรู้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM สำหรับสินค้า 9 รายการ ได้แก่  ปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน 3 ชนิด ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปลาฟิต วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูก ชุดสารละลายธาตุอาหารพืช รวมทั้งวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการมากขึ้น  เพื่อยกระดับสินค้าปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานระดับนานาชาติ รองรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านพืชอินทรีย์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการผลิตกาแฟแคปซูล ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยม สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่  ซึ่งโครงการหลวงได้ทดลองผลิต และทดสอบรสชาติ พบว่า กาแฟแคปซูลตัวอย่างซึ่งเป็นกาแฟเฉพาะถิ่นจากแหล่งผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการยอมรับทั้งแบบคั่วเข้มและคั่วกลาง สามารถใช้ได้กับเครื่อง Nespresso compatible ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ที่ต้องการความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากในการชง และยังคงรสชาติกาแฟสด โครงการหลวงได้มีแผนเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ในงานโครงการหลวง 51” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

จากนั้น ในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดงานที่ 2 และ 3 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,