อธิบดีกรมยุโรป เข้าพบผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประเทศภูมิภาคยุโรป

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน กับประเทศในเขตภูมิภาคยุโรป ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ว่า เพื่อต้องการ พบปะ พูดคุย และสอบถามข้อมูลพื้นที่ เพื่อนำไปใช้สำหรับประกอบการดำเนินงานของกรมยุโรป ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภาพรวมด้านความสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากประเทศในเขตภูมิภาคยุโรปมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลและหาจุดเด่นของพื้นที่ ซึ่งเป็นที่สนใจของต่างประเทศ โดยมุ่งเป้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก มีการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศ อีกทั้งมีศักยภาพในการดำเนินการต่างๆ ที่มีคุณภาพ จึงเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , ,