เชียงใหม่ ติดตามผลการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนจิตอาสาภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล อย่างน้อยแห่งละ 50 คน เพื่อช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยจัดอบรมชุดปฏิบัติการให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีอำเภอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฝาง อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ และอำเภอดอยเต่า

ส่วนอำเภอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จอีก 17 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอกัลยานิวัฒนา อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอสันทราย อำเภอสารภี อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อย และอำเภอฮอด ให้จัดทำแผนการฝึกอบรม ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน นี้ และจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,