เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

คณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเห็นควรให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าร่วมประชุม ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือประเด็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่า รวมถึงฝุ่นควันเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  โดยให้คำนึงถึงการมีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเห็นควรให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการร่วมแก้ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า คืนความสมดุลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,