เชียงใหม่ สัมมนากฎบัตรแห่งชาติ สาขาคมนาคมขนส่งเขียว

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนากฎบัตรแห่งชาติ สาขาคมนาคมขนส่งเขียว ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเจตนารมณ์ของกฎบัตรแห่งชาติ สาขาคมนาคมขนส่งเขียว และสิ่งที่เกี่ยวกับรถสาธารณะประจำทางในเชียงใหม่ให้เข้าใจถึงระบบเส้นทางการเดินรถ และระบบการเชื่อมต่อของรถสาธารณะประจำทางในเชียงใหม่ พร้อมเผยแพร่ระบบการช่วยเหลือในการเดินทาง และระบบการชำระเงินในรถประจำทางสาธารณะ ที่จะนำไปปรับใช้สู่การปฏิบัติที่จะนำพาจังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองคมนาคมขนส่งเขียวต่อไป

โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ได้ให้ทุนวิจัยแก่ สมาคมการผังเมืองไทย เพื่อพัฒนากฎบัตรแห่งชาติหรือ National Charter ในการขับเคลื่อนยกระดับสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ดำเนินการใน 15 สาขา สำหรับสาขาคมนาคมขนส่งเขียว เป็นการสนับสนุนความสมดุลด้านรูปแบบต่าง ของระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการเดินทาง อาทิ การให้ความสำคัญพิเศษสำหรับการเดิน การใช้จักรยาน และระบบขนส่งมวลชน โดยเน้นการพัฒนาระบบให้เกิดความพอเพียง ความสะดวก ความปลอดภัยในการขนส่ง การออกแบบระบบขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชนพื้นถิ่น รักษาทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ พื้นที่อ่อนไหวของชุมชน รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางด้านมลพิษ ลดปัญหาการจราจรแออัดโดยการหันมาใช้รถสาธารณะในการเดินทาง โดยมีจุดเชื่อมต่อรถนอกเมืองและในเมือง และสร้างพื้นที่เศรษฐกิจเขียวที่มีความปลอดภัย เพิ่มจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การค้า - การลงทุน, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,