ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน พร้อมนำคณะสื่อมวลชน ถ่ายทำสารคดี โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ภายหลังจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จนกลายเป็นคลองที่ใสสะอาด พร้อมที่จะอยู่คู่กับประชาชนในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่

โดยคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการ และการจัดหาน้ำต้นทุน จากนั้นเดินทางไปยังคลองซอย 14 ชมการผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับคลองแม่ข่า และติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ การแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่บริเวณประตูน้ำท่าแพ จากนั้นชมการฉีดพ่นจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย บริเวณสวนสัตตมังคละศรีดอนไชย และชมสภาพคลองแม่ข่า จากบริเวณหลังประตูน้ำช้างคลานถึงถนนมหิดล

สำหรับคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสําคัญต่อเมืองเชียงใหม่ โดยเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคล ในการเลือกพื้นที่ เพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ มีแหล่งต้นน้ำมาจากลำห้วย ธรรมชาติของเทือกเขา ดอยสุเทพ – ปุย โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ครอบคลุม 3 อําเภอ คือ อําเภอแม่ริม อําเภอเมืองเชียงใหม่ และ อําเภอหางดง ในอดีตเคยเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงเมือง เชียงใหม่ ทั้งเป็นเส้นทางคมนาคม ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก แต่ในช่วงเวลา 20 ถึง 30 ปีที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้น้ำแม่ข่าถูกทําลาย มีภาวะน้ำเน่าเสีย มีการรุกล้ำจากราษฎรพื้นที่ริมฝั่งคลอง และมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลในลําคลอง อีกทั้งคลองแม่ข่าไม่ได้รับการฟื้นฟูเป็นเวลานาน หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าแห่งนี้ให้กลับมาเป็นคลองที่ใสสะอาดอีกครั้ง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,