เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อน “เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา”

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 โรงแรมวินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (..2562-2563) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา .. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่เชียงใหม่นครแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา   

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา .. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมถึงสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (..2562-2563) และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (..2562-2563) อีกครั้ง ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , ,