นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาล ทั่วประเทศ ร่วมประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี ..2563 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทิศทางความเป็นไปขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดหารายได้ให้ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในครั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ก่อนการเลือกตั้ง และการขับเคลื่อน Smart City เมืองอัจฉริยะ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2563 โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาล ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และการผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , ,