สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เบิกผู้สนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นกดปุ่มไฟฟ้า เพื่อเปิดแพรคลุมพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นี้ เริ่มจากที่จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เมื่อความทราบฝ่าพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล จัดสร้างขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้โดยรอบด้วย

โดยพระอนุสาวรีย์ มีขนาด 1.5 เท่าของพระองค์จริง ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนพระเก้าอี้  ประดิษฐานบนพระแท่น ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเคารพ ศรัทธา เทิดทูน และรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขของประเทศ 

โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา ชนเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง และลีซอ ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,