องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ภายในมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งการพัฒนาการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการพัฒนาบนพื้นที่สูง จึงต้องดำเนินงานภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เริ่มจากการสำรวจออกแบบพื้นที่ เพื่อวางแผนการทำการเกษตรที่เหมาะสม จัดทำระบบชลประทาน และเส้นทางลำเลียงภูเขา ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่  4,091 ไร่ และสำรวจออกแบบพื้นที่ล่วงหน้าในสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 12  แห่ง รวมพื้นที่ 5,500 ไร่  ทั้งยังมีการปรับปรุงดินเพื่อลดความเป็นกรดของดิน เศษวัสดุที่จะเผาส่งเสริมให้นำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก จัดทำธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในการพัฒนาที่ดินแก่ชุมชน ด้วยหลักการใช้พื้นที่บนพื้นที่สูง มีวิธีแบ่งตามความลาดเอียงของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ที่มีความลาดเอียง น้อยกว่าร้อยละ 20 สามารถใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร นา และที่อยู่อาศัย  พื้นที่ลาดเอียงร้อยละ  20-35 ให้ทำการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยต้องมีระบบการตลาดรองรับตามแนวทางของโครงการหลวง พื้นที่สูงขึ้นไปที่มีความลาดเอียงร้อยละ 35-50  ให้ปลูกป่า ในรูปแบบป่าสร้างรายได้ และพื้นที่สูงเกินร้อยละ 50 จะต้องไม่รุกล้ำ เพื่อเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง ที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รวม 8 ชนิด 14 พันธุ์ การจดสิทธิบัตรเครื่องมือ จำนวน 3 เครื่อง เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 7 ชนิด ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 10 เรื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 มาตรฐาน  และทำให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนชีวภัณฑ์ไปใช้ในแปลงเกษตร และยังมี Application การจัดการศัตรูพืช ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรในการนับระยะปลอดภัยของการเก็บเกี่ยว สามารถระบุชนิดโรคแมลง และการป้องกันกำจัด รวมทั้งรายงานสถานที่พบศัตรูพืช อีกด้วย

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน โรงผลิตเห็ด แปลงผลิตวานิลลา และแปลงผลิตฟักทองญี่ปุ่น ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ ด้วยเทคนิคการปลูกแบบเข้าแถว เพื่อการควบคุมคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี คอสสลัด กะหล่ำปลี  อาโวคาโด เสาวรส รวมทั้งไม้ดอก ได้แก่ ซิมบิเดี้ยม แวนด้า รองเท้านารี  และยังมีชา  กาแฟ  และ เห็ดหลินจือ ผลผลิตมีมูลค่ากว่า 17.8 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมเคยประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น จนในปี .. 2528 โครงการหลวงได้เข้าไปสำรวจและจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะขึ้น มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากร รวม 566 ครัวเรือน ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนพื้นเมือง

นอกจากนี้โครงการหลวงม่อนเงาะ ยังได้ดำเนินการส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มออมทรัพย์ พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับหน่ายงานในพื้นที่ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ดำเนินโครงการสร้างป่า ให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีการบุกรุก และยังมีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่  การสร้างฝายชะลอน้ำ ขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำ  และระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกรเพื่อใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , ,