กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือ

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review หรือ UPR ฉบับที่ 3 (ภาคเหนือ) โดยมีผู้นแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนกว่า 80 คน เข้าร่วมการประชุม โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อท้าทายในการดำเนินการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนจากเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติการในพื้นที่ และภาคประชาสังคมซึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปรวบรวมและประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ รายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review หรือ UPR ฉบับที่ 3 เพื่อเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ United Nations Human Rights Council หรือ UNHRC ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะต้องจัดทำรายงานฯ เข้ารับการทบทวนทุกๆ 4 ปีครึ่ง สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินการส่งรายงานในรอบที่ 1 และ 2 ไปแล้วเมื่อปี .. 2554 และ 2559

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review หรือ UPR ถือเป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกด้านทั้งในด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของบุคคลกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ โดยจะเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความท้าทายหรือปัญหาต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่จะได้รับในวันนี้จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก หรือ UPR ฉบับที่ 3 นี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนากลไกและประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้ในอนาคต

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,