ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รวมทั้งนิทรรศการการจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 28 บูธ ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and innovation Center : AIC) ของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน ที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรให้เป็น Smart Farmer อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ผ่านการวิจัยที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี ไปปรับใช้ นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการในเชิงพาณิชย์ ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างเรื่องราว และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรไทย มีองค์ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ, ไอที - ยานยนต
คำค้น: , , , , , ,