มช. และกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผสานพลังเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นสักชีพยานการลงนามในครั้งนี้ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ขาติแม่ปิงที่ 3 (ทุ่งกิ๊ก) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ด้วยการบริหารจัดการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรรรมขาติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ปา การพื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่กับป่าให้สามารถดำรงชีพตามวิถีชีวิตชุมชน และร่วมมือในการดูแลรักษาป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คนในชุมชน และชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ จะเป็นผู้ประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ประขาชนทั่วไป และองค์กรเอกขนอื่นที่ประสงศ์จะให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,