องคมนตรีประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวง

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2564 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งมุ่งเน้นนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกที่เริ่มดำเนินการในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 120,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าสามหมื่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาด แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น พื้นที่คงสภาพป่า ร้อยละ 67 ของพื้นที่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ ได้แก่ แปลงเกษตรกร ที่อยู่อาศัยของราษฎร และที่ตั้งของศูนย์ฯ เลอตอ โดยขณะนี้ยังได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง ใน 17 หย่อมบ้าน เพื่อแบ่งเป็นพื้นที่เกษตร ตามลักษณะชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ความชัน ระดับความสูง และสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามหลักวิชาการ

นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้พิจารณาเตรียมการสร้างโรงเรือนควบคุมสภาวะแวดล้อมบนดาดฟ้า ของอาคารอารักขาพืช ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ซึ่งกำลังดำเนินการจัดสร้างที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชทดสอบการควบคุมศัตรูพืช โดยความอนุเคราะห์การออกแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปรับแผนการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาติดตั้งบริเวณดาดฟ้าอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแปรรูปพืชสมุนไพรของเกษตรกรและเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า โดยการไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการอบแห้ง เพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามแผนการสนับสนุน ตั้งแต่ ปี .. 2561-2565 จำนวน 25 โรงเรือน ปัจจุบันก่อสร้างแล้ว 6 โรงเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 5 โรงเรือน 

จากการช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชผลนานาชนิดของมูลนิธิโครงการหลวง ทำให้เกิดผลิตผลผลิตภัณฑ์มากมาย ซึ่งได้มีการนำออกจำหน่ายสินค้าทางร้านมูลนิธิโครงการหลวง 17 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดอุดรธานีแล้ว ยังจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , ,