ทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับทุนวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตร

ทีมวิจัยนำโดย .ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา และ ผศ.กนกวรรณ อังกสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา รวมทีมวิจัยทั้งสิ้น 4 คน ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มหลักสูตรและกระบวนการขยายผลการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, เยาวชน
คำค้น: , , ,