ม.แม่โจ้ จัดอบรมระยะสั้นผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 (ออนไลน์) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและการบรรยายพิเศษ ในโครงการผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 (ระบบออนไลน์) จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์แพร่หลายในวงกว้าง  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน  ถ่ายทอดสด จาก สมาร์ทคลาสรูม004 และ สมาร์ทคลาสรูม005 ชั้น 2  อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเปิดหลักสูตรระยะสั้น  การผลิตกัญชาทางการแพทย์เชิงอุตสาหกรรม  รุ่นที่ 1 เป็นความร่วมมือของ สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ  กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และสถานที่ ห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร  มีโรงงานผลิตปัจจัยการผลิตธาตุอาหารพืช และสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีโรงผลิตพืชกัญชาอินทรีย์ได้รับการรับรอง USDA มีพื้นที่ในการปลูกทั้งในระบบปิด (indoor) และระบบเปิด (outdoor)  หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถออกไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย จากองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการผลิตพืชกัญชา ในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เข้าใจ ในระบบปลูก สกัดสารสำคัญ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในระบบ SMEs และอุตสาหกรรมกัญชาอินทรีย์ เข้าใจหลักการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอินทรีย์ในระดับอาเซียน  ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการสกัดสารสำคัญและการแปรรูปสารสำคัญจากกัญชาในตำราแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา สามารถประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized