เชียงใหม่ เตรียมรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ปี 2565 ตั้งเป้า “ลดการเผาให้มากที่สุด”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2565 โดยตั้งเป้าหมายลดการเผาให้มากที่สุดและจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ตลอด 3 ปีย้อนหลัง พร้อมเตรียม KICK OFF สร้างการรับรู้สู่ประชาชน พร้อมกันทุกอำเภอ 5 พฤศจิกายนนี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2565 พร้อมพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าคุณภาพอากาศเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในปีนี้คือการลดการเผาให้มากที่สุดและสร้างการรับรู้ ขอความร่วมมือประชาชนในการงดเผา และมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร พร้อมให้มีการแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนการจัดตั้ง Safety Zone/Clean Room เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนนพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมีการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ เฝ้าลาดระเวนในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ตลอด 3 ปีย้อนหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำขึ้น โดยปรับและพัฒนาจากแผนการดำเนินงานในปีผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงก่อนวิกฤต หรือช่วงเตรียมการ/ป้องกัน ห้วงเดือนตุลาคมธันวาคม โดยทุกหมู่บ้าน/ตำบล จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และวางเป้าหมายลดจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นใน 65 ตำบลเป้าหมาย, ช่วงวิกฤต หรือช่วงเผชิญเหตุ ห้วงเดือนมกราคมเมษายน จะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การใช้แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และช่วงหลังวิกฤต หรือช่วงฟื้นฟู สร้างความชุ่มชื้น ห้วงเดือนพฤษภาคมกันยายน โดยการจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การจัดทำแนวกันไฟเขียว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเกี่ยวกับระบบเตือนภัยสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบเตือนภัยฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ smokealert ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนภัยรายบุคคลเช้าเย็น ในทุกวัน ส่วนการเตือนภัยระดับชุมชน จะมีการแจ้งเตือนโดยแอพพลิเคชั่น PODD ผ่อดีดี ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนการเกิดไฟแบบเรียลไทม์ และให้ข้อมูลการดูแลตนเองแก่ประชาชน

โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ