MOU หอการค้า จ.เชียงใหม่ ร่วมวิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ ไหคำ, นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิก และนายฐกฤต  กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม