DEK ว.การบินและคมนาคม SPU เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง CPR “Safety first การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน”

อาจารย์สุภาพร สอนอินทร์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “Safety first การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน” โดยมี คุณวิจติราภรณ์ สวงนชิต และคุณอนุชสรา ระติกุล บริษัท แอลโคเทค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการ CPR ที่ถูกวิธีตามหลักสากล แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม SPU เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงอย่างถูกต้องตามหลักการการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการช่วยชีวิตอย่างถูกต้องณ ห้อง CONVENTION 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: