ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เชิญชวนมาร่วมสืบสานรอยไหมพื้นถิ่น ส่งเสริมวิถีถิ่นล้านนา เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ สมาคมสตรีนครลำปา […]